Duurzaam verantwoord ondernemen

COLDMIX is zich bewust dat haar rol als partner in onderhoud van de infrastructuur verder gaat dan sec onderhoud uitvoeren alleen. De maatschappelijke verantwoordelijkheid is vanuit de oorsprong aanwezig en past binnen onze bedrijfscultuur. COLDMIX is als specialist wegonderhoud volop bezig met duurzaamheid. We delen graag met u op deze pagina informatie over de CO2 reductie. Specifieke detailinformatie willen we graag op uw verzoek toelichten in een gesprek of overleg. Het voert te ver om alle relevante informatie, die ook deels bedrijfseigen en deels ook als vertrouwelijk is aan te merken, openbaar te maken op deze site.

Onderhoud helpt bij CO2 reductie
In vergelijking met andere traditionele technieken voor wegonderhoud is EAB (emulsie asfaltbeton) een echt duurzamere onderhoudstechniek. De productie c.q. het aanbrengen van EAB is milieuvriendelijk met een minimale CO2-uitstoot: het vraagt minder primaire grondstoffen en minder energie. Goed voor de infra!

In samenwerking met SKAO hebben we de certificering voor de CO2-Prestatieladder omgezet naar de nieuwste inzichten zoals ze beschreven zijn in SKAO CO2 – Prestatieladder 3.0 van medio 2016. Daarmee zijn we weer up-to-date en kunnen we onderhoud een nieuwe impuls geven en daarmee het milieu.

CO2 doelen 2016-2019
Ons doel is om de komende 4 jaar onze CO2-uitstoot met  2 % te reduceren. Dit lijkt weinig maar dat is relatief. Het is een gegeven dat organisaties die al stappen hebben gezet in de CO2-reductie op termijn CO2 reducties nog maar op relatief kleinere schaal kunnen waarmaken.
Neemt niet weg dat door meer EAB in het onderhoud te promoten de wegbeheerders het groot onderhoud naar achteren schuiven in de tijd. Dit is in het licht van LCA-studies, en dus ook voor de CO2 emissies, altijd winst. COLDMIX is ook steeds bezig om de ontwikkelingen in EAB steeds meer milieubewust te sturen.

Scope 3 benadering – zoeken naar samenwerking in reductie
Voor trede 5 (scope 3) van SKAO 3.0 worden door ons continu stappen ondernomen om buiten de eigen bedrijfsvoering van COLDMIX, samen met partners, meer CO2 reductie te bewerkstelligen. COLDMIX werkt aan de optimalisering van transport (naar de werken) en een studie naar een CO2 vriendelijkere bitumenemulsie. De uitkomsten van deze studies zullen mogelijk leiden tot aanpassingen in productieproces van emulsieasfaltbeton. 

Vanaf 2016 zal – ook al zal het effect vanuit inspanningen van COLDMIX klein zijn – gerapporteerd worden welke initiatieven er op dit vlak zijn of worden genomen.
 

COLDMIX en de omgeving –  Sectorinitiatieven

Bouwend Nederland
COLDMIX staat in contact met de wegenbouwwereld  en met de maatschappij. Er wordt op diverse fronten deelgenomen aan initiatieven. Belangrijk voor ons is het actief meedoen binnen Bouwend Nederland, waarbij lezingen en congressen worden bijgewoond en georganiseerd en waar mogelijk het aspect milieu een plaats krijgt. COLDMIX is actief betrokken bij de vakgroep specialistische wegenbouw en geeft daarbij het punt milieubewust onderhoud wegenbouw steeds weer impulsen.

Red Mijn Weg
Mede op initiatief van COLDMIX is het platform REDMIJNWEG in het leven geroepen. De drive daarbij is gaan voor bewust en tijdig onderhoud van de infrawereld. Daarbij is het uiteindelijke doel het behouden van “historische” milieu-investeringen (lees inzet van primaire grondstoffen) door deze als een goed huisvader te beheren. Immers door goed en verantwoord onderhoud kan sloop van materialen voorkomen of in de tijd worden uitgesteld.

Commissie EAB
COLDMIX heeft in samenspraak met de leden van de commissie EAB gekozen voor het opstellen van een MRPI van het product emulsieasfaltbeton. Dit document moet bijdragen in het begrip van opdrachtgevers dat onderhoudsmaatregelen echt een bijdrage in CO2 reductie betekenen.

CO2 reductie, een must
Voor u, voor ons en voor volgende generaties gaat COLDMIX duurzaam te werk en zoekt dus de balans tussen de mens, het milieu en de maatschappij. Omdat de wereld voortdurend veranderd zal beleid en werkwijze van COLDMIX de veranderingen volgen en hierop afstemmen. Maar waar mogelijk ook vooroplopen om initiatieven te ondernemen of te enthousiasmeren door het toepassen van nieuwe technieken en materialen en een bedrijfsvoering met oog voor de mens.

Actuele acties:

  • COLDMIX is actief met het opstellen van CO2-footprint kwartaalrapporten. Dit zal inzicht verschaffen in de CO2-uitstoot en inzichtelijk maken waar dat kan worden terugbrengen.
  • Er is een leaseregeling die het gebruik van auto's met weinig CO2-uitstoot bevorderd.
  • Bij het werken op locatie wordt rekening gehouden met de transportafstanden van de medewerkers en het materieel, in voorkomende gevallen wordt eerder overwogen om personeel te laten overnachten op locaties bij het werk. Hierdoor worden minder onnodige kilometers gereden.
  • De stakeholders worden met regelmaat benaderd om in plannen en vaststellen van het onderhoud van wegen na te denken over duurzame planningen en dus om te kiezen voor clustering van activiteiten.
  • Via onze medewerkers sponsoren wij maatschappelijke, sportieve en culturele evenementen.
  • Bij D&C projecten wordt tijdens het ontwerp geanticipeerd op duurzame materialen en een maatschappelijk verantwoorde werkwijze.
  • COLDMIX zoekt steeds naar innovaties om CO2 terug te dringen. De ontwikkeling van ZOEAB+ en EAB+ zijn hiervan duidelijke voorbeelden.

Andere bezoekers bezochten ook: