Scheurvorming

Als er spanningen in de asfaltconstructie zitten en/of de asfaltbeton niet meer optimaal draagt, treedt er scheurvorming op. Aan het oppervlak ontstaan dan dwarsscheuren (loodrecht op lengterichting), langsscheuren (evenwijdig aan wegas) en/of grillige scheuren.

Oorzaken

De meest voorkomende oorzaken voor scheurvorming zijn:

 • een te zware verkeersbelasting voor de asfaltconstructie;
 • naden (ook in onderliggende lagen);
 • het doorslaan van scheuren uit de fundering of onderliggende asfaltlagen op de asfaltconstructie (vaak reflectiescheuren genoemd als gevolg van temperatuurspanning);
 • een onjuiste mengselsamenstelling van het asfalt;
 • een verouderde deklaag;
 • losliggende lagen;
 • onvoldoende aanbreien van een verbredingsconstructie;
 • opdooi (bij ‘natte’ fundering);
 • een te smalle verharding
 • een verlaging van de grondwaterstand (in perioden van langdurige droogte);
 • bomenrijen aan weerszijden van de weg trekken in de zomermaanden veel water onder de verharding weg, waardoor uitdroging en krimp ontstaat;
 • smalle wegen die zijn verbreed en versterkt met één of meer overlagingen geeft een langsscheur ontstaan op het grensvlak van de verbreding.
   

Gevolgen

Door scheurvorming kan het wegdek op de volgende manieren worden aangetast:

 • door vochtindringing kan de onderliggende constructie (zoals asfalttussenlagen) / fundering worden aangetast;
 • er kan versnelde scheurvorming in langsrichting optreden;
 • hoge krachtwerkingen kunnen na korte tijd bij de naad in de deklaag een scheur veroorzaken, die snel doorgroeit naar het oppervlak;
 • funderingslagen die (licht) gebonden zijn kunnen, evenals asfaltlagen, door vermoeiing gaan scheuren;
 • er kan veroudering van het bitumen optreden, waardoor het asfalt boven in de deklaag brosser wordt en gevoeliger voor verlies van samenhang;
 • het draagvermogen van de asfaltconstructie neemt sterk af;
 • tijdens en na een periode van langdurige droogte kunnen in het wegdek plotseling scheuren ontstaan die niet verklaard kunnen worden door vermoeiing of gebrek aan draagkracht;
 • onvlakheid;
 • scheurvorming kan uiteindelijk leiden tot craquelévorming (LINK). 
   

Onderhoudsmaatregelen

Voor het oplossen van het schadebeeld ‘scheurvorming’ zijn verschillende onderhoudsmaatregelen mogelijk. Ingedeeld naar het type scheur, kan de volgende techniek worden ingezet:

 • oppervlakbehandeling in combinatie met emulsieasfaltbeton (OB+EAB)

Gerelateerde artikelen

Andere bezoekers bezochten ook: